Home Statut USIK-a
Srijeda, 21 Veljača 2018
Statut Udruge studenata Imotske krajine

 

 

REPUBLIKA HRVATSKA

ŽUPANIJA SPLITSKO-DALMATINSKA

 

 

 

UDRUGA STUDENATA IMOTSKE KRAJINE

STATUT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imotski, 31. listopada 2010. godine

Na temelju čl. 11. Zakona o udrugama ( Narodne novine 88/01 i 11/02) Skupština Udruge studenata Imotske krajine na 1. skupštini održanoj 31. listopada 2010. godine donijela je :

STATUT

UDRUGE STUDENATA IMOTSKE KRAJINE

 

I. TEMELJNE ODREDBE

 

Članak 1.

Ovim statutom Udruge studenata Imotske krajine određuje se

- naziv i sjedište udruge,
- područje na kojem Udruga djeluje,
- područne organizacije Udruge pri sveučilištima u Republici Hrvatskoj i inozemstvu,
- zastupanje Udruge,
- ciljevi Udruge i djelatnosti kojom se ostvaruju ciljevi,
- imovina, način stjecanja i korištenje ostvarene dobiti,
- članstvo udruge te prava i obveze članova,
- tijela Udruge, njihov sastav, izbor, opoziv, ovlasti, način odlučivanja i trajanja mandata,
- prestanak postojanja Udruge i druga pitanja od značaja za Udrugu.

 

Članak 2.

Udruga je oblik slobodnog i dobrovoljnog udruživanja svih fizičkih osoba koje imaju status studenta i imaju prebivalište na području Imotske krajine (grad Imotski i općine Cista Provo, Lokvičići, Lovreć, Podbablje, Proložac, Runovići, Zagvozd i Zmijavci).

Članak 3.

Puni naziv Udruge je „UDRUGA STUDENATA IMOTSKE KRAJINE“ a skraćeni naziv je „USIK“.

 

Članak 4.

Sjedište Udruge je u mjestu Vinjani Donji, adresa Vinjani Donji 592, 21260 Imotski.
O sjedištu Udruge odlučuje Upravni odbor.

 

Članak 5.

Udruga je pravna osoba i djeluje na području Republike Hrvatske. Udruga se upisuje u registar Udruga Republike Hrvatske koji se vodi kod mjerodavnog ureda državne uprave.

 

Članak 6.

Udruga ima svoj pečat okruglog oblika s istaknutim tekstom naziva Udruge a Područne organizacije Udruge pri sveučilištima u Republici Hrvatskoj i inozemstvu imaju također pečat s istaknutim tekstom naziva Udruge i Područne organizacije Udruge pri sveučilištima u Republici Hrvatskoj i inozemstvu.

 

Članak 7.

Udrugu predstavlja i zastupa predsjednik, a u njegovoj odsutnosti potpredsjednik Udruge ili član Upravnog odbora koji posjeduje punomoć predsjednika Udruge.

 

II. CILJEVI I DJELATNOSTI UDRUGE

Članak 8.

Temeljne djelatnosti Udruge su:

- okupljanje svih studenata Imotske krajine s ciljem poboljšanja studentskog standarda,
- suradnja s lokalnim vlastima s ciljem poboljšanja uvjeta za povratak studenata nakon završenog studija u Imotsku krajinu,
- edukacija i informiranje srednjoškolaca o važnosti visokog (višeg) obrazovanja, te pomoć srednjoškolcima prilikom odabira fakulteta,
- humanitarna djelatnost,
- očuvanje i promicanje kulturnih vrijednosti Imotske krajine,
- promocija Imotske krajine u Domovini i inozemstvu,
- suradnja s ostalim udrugama, zakladama i fondovima sa sličnim ciljevima,
- pomoć studentima slabijeg imovinskog statusa.

Članak 9.

Članovi Udruge smatraju da će udruživanjem lakše i bolje ostvariti postavljene ciljeve.

 

III. JAVNOST RADA UDRUGE

Članak 10.

Rad Udruge je javan. Udruga je dužna izvještavati članstvo o svom radu i radu tijela Udruge putem svojih izvješća i drugih javnih priopćenja. Javnost rada osigurava se kroz slobodan pristup sjednicama Skupštine Udruge.

 

IV. ČLANSTVO U UDRUZI

Članak 11.

Članom Udruge može postati svaka fizička osoba sa statusom studenta, s prebivalištem u Imotskoj krajini (grad Imotski i općine Cista Provo, Lokvičići, Lovreć, Podbablje, Proložac, Runovići, Zagvozd i Zmijavci) ili koja ima jednog roditelja koji je rođen u Imotskoj krajini (grad Imotski i općine Cista Provo, Lokvičići, Lovreć, Podbablje, Proložac, Runovići, Zagvozd i Zmijavci) te koja slobodno i dragovoljno svojim potpisom prihvaća biti članom Udruge.

 

Članak 12.

Udruga vodi evidenciju članstva s osobnim podacima članova.

 

Članak 13.

Član Udruge ima pravo:

- birati i biti biran u tijela Udruge,
- sudjelovati u radu Udruge i njenim tijelima,
- davati prijedloge i mišljenja o radu Udruge,
- pokretati inicjativu za rad Udruge i njenih tijela.

Članak 14.

Član Udruge je dužan:

- ostvarivati ciljeve i zadatke Udruge,
- pridržavati se odredaba Statuta,
- provoditi odluke i zaključke tijela Udruge,
- plaćati članarinu Udruzi.

 

Članak 15.

Članstvo u Udruzi prestaje:

- istupanjem iz Udruge,
- isključenjem,
- neplaćanjem članarine,
- prestankom postojanja Udruge.

Članak 16.

Član može biti isključen iz Udruge:

- ako grubo povrijedi odredbe ovog Statuta i program rada Udruge
- ako svojim radom i ponašanjem onemogućava ostvarivanje ciljeva Udruge
- u slučaju kada grubo naruši ugled Udruge.

 

Članak 17.

Odluku o isključenju iz Udruge donosi Upravi odbor na prijedlog bilo kojeg člana Udruge. Protiv odluke o isključenju član može u roku od 30 dana podnijeti prigovor predsjedniku Udruge kojeg je on dužan prezentirati na Skupštini nakon čega Skupština može raspraviti o njemu te onda glasovati. Odluka Skupštine o prigovoru je konačna.

 

V. USTROJSTVO UDRUGE, UPRAVLJANJE UDRUGOM, TIJELA UDRUGE

Članak 18.

Tijela Udruge su:

1. Skupština,
2. Predsjednik,
3. Upravni odbor,
4. Područne organizacije Udruge pri sveučilištima u Republici Hrvatskoj i inozemstvu,
5. Nadzorni odbor

 

1. SKUPŠTINA

Članak 19.

Skupština je najviše tijelo upravljanja Udrugom, čine je svi članovi Udruge.

 

Članak 20.

Skupština udruge obavlja slijedeće poslove:

1. Donosi Statut Udruge te njegove izmjene i dopune,
2. Bira predsjednika, potpredsjednike i tajnika Udruge, Upravni odbor i Nadzorni odbor,
3. Donosi godišnji plan i program rada,
4. Usvaja završni račun Udruge,
5. Razmatra i daje primjedbe na izvješće o radu Upravnog odbora i Udruge,
6. Donosi odluke o opozivu predsjednika, potpredsjednika i tajnika Udruge te članova Upravnog odbora i Nadzornog odbora i Područnih organizacija Udruge pri sveučilištima u Republici Hrvatskoj i inozemstvu,
7. Obavlja i druge poslove određene zakonom, ovim Statutom i drugim općim aktima Udruge.

 

Članak 21.

Redovite sjednice Skupštine održavaju se prema potrebi, a najmanje jedanput godišnje. Sjednicu Skupštine vodi predsjednik Udruge ili član Upravnog odbora koji posjeduje punomoć predsjednika.

 

Članak 22.

Skupština Udruge pravovaljano odlučuje ako je sjednici nazočno najmanje jedna trećina članova. Ako nema kvoruma za donošenje pravovaljanih odluka, u roku od jedan sat vremena saziva se nova sjednica koja može pravovaljano odlučivati ako je nazočno onoliko članova koliko je po zakonu potrebno za osnivanje udruge. Skupština donosi odluke većinom glasova nazočnih članova.

 

Članak 23.

Skupštinu saziva predsjednik Udruge po vlastitoj inicjativi, na prijedlog Upravnog ili Nadzornog odbora ili na zahtjev najmanje jedne trećine članova Udruge.

 

2. PREDSJEDNIK

Članak 24.

Udruga ima predsjednika, tri potpredsjednika i tajnika.
Predsjednik predstavlja i zastupa Udrugu bez ograničenja u okviru njene djelatnosti te može sudjelovati na sjednicama svih tijela Udruge s pravom glasa.

 

Članak 25.

Mandat predsjednika, trojice potpredsjednika i tajnika Udruge traje dvije (2) godine i iste osobe mogu biti ponovo birane.

 

Članak 26.

Predsjednika, trojicu potredsjednika i tajnika Udruge bira i razrješava Skupština.
Skupština može imenovati počasnog predsjednika Udruge iz redova zaslužnih članova koji imenovanjem postaje član Upravnog odbora.

 

3. UPRAVNI ODBOR

Članak 27.

Upravni odbor je izvršno tijelo Skupštine Udruge.
Upravni odbor sastoji se od predsjednika, tri potpredsjednika, tajnika i četiri do šest članova, koji se biraju na mandat od dvije (2) godine.
Predsjednik Udruge je po svojoj funkciji predsjednik Upravnog odbora, a tri potpredsjednika Udruge su ujedno i potpredsjednici Upravnog odbora.

 

Članak 28.

Upravni odbor donosi odluke i zaključke na sjednicama koje se održavaju prema potrebi.
Sjednice saziva i vodi predsjednik Upravnog odbora, a u slučaju njegove odsutnosti jedan od trojice potpredsjednika ili član Upravnog odbora ovlašten od strane predsjednika.
Upravni odbor donosi pravovaljane odluke ako je na sjednici nazočna natpolovična većina njegovih članova.
Odluke se donose javnim glasovanjem.

 

Članak 29.

Upravni odbor ima slijedeće zadaće i nadležnosti:
- upravlja djelovanjem Udruge i odlučuje o oblicima djelovanja,
- odlučuje o materijalno-financijskom poslovanju Udruge,
- odlučuje o svim pitanjima koja su od značaja i interesa za Udrugu, a sve u skladu sa Statutom, programom rada i ciljevima Udruge,
- ima ovlast raspustiti Područnu organizaciju Udruge pri sveučilištima u Republici Hrvatskoj i inozemstvu te mora sazvati Skupštinu raspuštene područnice o roku od 30 dana od raspuštanja.

Predsjednika i ostale članove Upravnog odbora, Skupština može razriješti i prije isteka vremena na koje su izabrani, ako prekorače svoje ovlasti ili ne izvršavaju pravodobno i savjesno svoje obveze. Ako se razrješava cijeli Upravni odbor, Skupština bira novi s punim mandatom, a ako se razrješavaju pojedini članovi, biraju se novi članovi do isteka mandata Upravnog odbora. Na isti način razrješavaju se članovi Nadzornog odbora i drugih tijela Udruge.

 

4. PODRUČNE ORGANIZACIJE UDRUGE PRI SVEUČILIŠTIMA U RH I INOZEMSTVU

Članak 30.

Područna organizacija Udruge pri sveučilištima u Republici Hrvatskoj i inozemstvu se može osnovati u svakom sveučilišnom centru gdje postoje članovi Udruge koji su voljni osnovati Područnu organizaciju Udruge pri sveučilištima u Republici Hrvatskoj i inozemstvu koja je u sastavu Udruge i odgovara Upravnom odboru.

 

Članak 31.

Tijela Područne organizacije su:

1. Skupština područne organizacije Udruge pri sveučilištima u Republici Hrvatskoj i inozemstvu,
2. Predsjednik područne organizacije Udruge pri sveučilištima u Republici Hrvatskoj i inozemstvu,
3. Upravni odbor područne organizacije Udruge pri sveučilištima u Republici Hrvatskoj i inozemstvu,

 

1. SKUPŠTINA PODRUČNE ORGANIZACIJE UDRUGE PRI SVEUČILIŠTIMA U REPUBLICI HRVATSKOJ I INOZEMSTVU

Članak 32.

Skupština područne organizacije Udruge pri sveučilištima u Republici Hrvatskoj i inozemstvu je najviše tijelo upravljanja Područnom organizacijom Udruge pri sveučilištima u Republici Hrvatskoj i inozemstvu, čine je svi članovi Područne organizacije Udruge pri sveučilištima u Republici Hrvatskoj i inozemstvu.

 

Članak 33.

Skupština područne organizacije obavlja slijedeće poslove:

1. Bira predsjednika Područne organizacije Udruge pri sveučilištima u Republici Hrvatskoj i inozemstvu, dva potpredsjednika Područne organizacije Udruge pri sveučilištima u Republici Hrvatskoj i inozemstvu, tajnika Područne organizacije Udruge pri sveučilištima u Republici Hrvatskoj i inozemstvu i tri člana Upravnog odbora Područne organizacije Udruge pri sveučilištima u Republici Hrvatskoj i inozemstvu i tri člana Nadzornog odbora Područne organizacije Udruge pri sveučilištima u Republici Hrvatskoj i inozemstvu,
2. Donosi godišnji plan i program rada Područne organizacije Udruge pri sveučilištima u Republici Hrvatskoj i inozemstvu,
3. Usvaja završni račun Područne organizacije Udruge pri sveučilištima u Republici Hrvatskoj i inozemstvu,
4. Razmatra i daje primjedbe na izvješće o radu Upravnog odbora Područne organizacije Udruge pri sveučilištima u Republici Hrvatskoj i inozemstvu,
5. Donosi odluke o opozivu predsjednikaPodručne organizacije Udruge pri sveučilištima u Republici Hrvatskoj i inozemstvu, dva potpredsjednikaPodručne organizacije Udruge pri sveučilištima u Republici Hrvatskoj i inozemstvu, tajnika Područne organizacije Udruge pri sveučilištima u Republici Hrvatskoj i inozemstvu i tri člana Upravnog odbora Područne organizacije Udruge pri sveučilištima u Republici Hrvatskoj i inozemstvu i tri člana Nadzornog odbora Područne organizacije Udruge pri sveučilištima u Republici Hrvatskoj i inozemstvu,
6. Obavlja i druge poslove određene zakonom, ovim Statutom i drugim općim aktima Udruge.

 

Članak 34.

Redovite sjednice Skupštine Područne organizacije Udruge pri sveučilištima u Republici Hrvatskoj i inozemstvu održavaju se prema potrebi, a najmanje jedanput godišnje. Sjednicu Skupštine Područne organizacije Udruge pri sveučilištima u Republici Hrvatskoj i inozemstvu vodi predsjednik Područne organizacije Udruge pri sveučilištima u Republici Hrvatskoj i inozemstvu ili član Upravnog odbora koji posjeduje punomoć predsjednika Područne organizacije Udruge pri sveučilištima u Republici Hrvatskoj i inozemstvu.

 

Članak 35.

Skupština Područne organizacije Udruge pri sveučilištima u Republici Hrvatskoj i inozemstvu pravovaljano odlučuje ako je sjednici nazočno najmanje jedna trećina članova. Ako nema kvoruma za donošenje pravovaljanih odluka, u roku od jedan sat vremena saziva se nova sjednica koja može pravovaljano odlučivati ako je nazočno onoliko članova koliko je po zakonu potrebno za osnivanje udruge. Skupština Područne organizacije Udruge pri sveučilištima u Republici Hrvatskoj i inozemstvu donosi odluke većinom glasova nazočnih članova.

 

Članak 36.

Skupštinu Područne organizacije Udruge pri sveučilištima u Republici Hrvatskoj i inozemstvu saziva predsjednik Područne organizacije Udruge pri sveučilištima u Republici Hrvatskoj i inozemstvu po vlastitoj inicjativi, na prijedlog Upravnog ili Nadzornog odbora Područne organizacije Udruge pri sveučilištima u Republici Hrvatskoj i inozemstvu ili na zahtjev najmanje jedne trećine članova Područne organizacije Udruge pri sveučilištima u Republici Hrvatskoj i inozemstvu.

 

2. PREDSJEDNIK PODRUČNE ORGANIZACIJE UDRUGE PRI SVEUČILIŠTIMA U REPUBLICI HRVATSKOJ I INOZEMSTVU

Članak 37.

Područna organizacija Udruge pri sveučilištima u Republici Hrvatskoj i inozemstvu ima predsjednika Područne organizacije Udruge pri sveučilištima u Republici Hrvatskoj i inozemstvu, dva potpredsjednika Područne organizacije Udruge pri sveučilištima u Republici Hrvatskoj i inozemstvu i tajnika Područne organizacije Udruge pri sveučilištima u Republici Hrvatskoj i inozemstvu.
Predsjednik Područne organizacije Udruge pri sveučilištima u Republici Hrvatskoj i inozemstvu predstavlja i zastupa Područnu organizaciju Udruge pri sveučilištima u Republici Hrvatskoj i inozemstvu bez ograničenja u okviru njene djelatnosti.

 

Članak 38.

Mandat predsjednika Područne organizacije Udruge pri sveučilištima u Republici Hrvatskoj i inozemstvu, dvojice potpredsjednika Područne organizacije Udruge pri sveučilištima u Republici Hrvatskoj i inozemstvu i tajnika Područne organizacije Udruge pri sveučilištima u Republici Hrvatskoj i inozemstvu traje dvije (2) godine i iste osobe mogu biti ponovo birane.

 

Članak 39.

Predsjednika Područne organizacije Udruge pri sveučilištima u Republici Hrvatskoj i inozemstvu, dvojicu potredsjednika Područne organizacije Udruge pri sveučilištima u Republici Hrvatskoj i inozemstvu i tajnika Područne organizacije Udruge pri sveučilištima u Republici Hrvatskoj i inozemstvu bira i razrješava Skupština Područne organizacije Udruge pri sveučilištima u Republici Hrvatskoj i inozemstvu.

 

3. UPRAVNI ODBOR PODRUČNE ORGANIZACIJE UDRUGE PRI SVEUČILIŠTIMA U REPUBLICI HRVATSKOJ I INOZEMSTVU

Članak 40.

Upravni odbor Područne organizacije Udruge pri sveučilištima u Republici Hrvatskoj i inozemstvu je izvršno tijelo Skupštine Područne organizacije Udruge pri sveučilištima u Republici Hrvatskoj i inozemstvu.
Upravni odbor Područne organizacije Udruge pri sveučilištima u Republici Hrvatskoj i inozemstvu sastoji se od predsjednika Područne organizacije Udruge pri sveučilištima u Republici Hrvatskoj i inozemstvu, dva potpredsjednika Područne organizacije Udruge pri sveučilištima u Republici Hrvatskoj i inozemstvu, tajnika Područne organizacije Udruge pri sveučilištima u Republici Hrvatskoj i inozemstvu i tri do pet članova Područne organizacije Udruge pri sveučilištima u Republici Hrvatskoj i inozemstvu, koji se biraju na mandat od dvije (2) godine.
Predsjednik Područne organizacije Udruge pri sveučilištima u Republici Hrvatskoj i inozemstvu je po svojoj funkciji predsjednik Upravnog odbora Područne organizacije Udruge pri sveučilištima u Republici Hrvatskoj i inozemstvu, a dva potpredsjednika Područne organizacije Udruge pri sveučilištima u Republici Hrvatskoj i inozemstvu su ujedno i potpredsjednici Upravnog odbora Područne organizacije Udruge pri sveučilištima u Republici Hrvatskoj i inozemstvu.

 

Članak 41.

Upravni odbor Područne organizacije Udruge pri sveučilištima u Republici Hrvatskoj i inozemstvu donosi odluke i zaključke na sjednicama koje se održavaju prema potrebi.
Sjednice saziva i vodi predsjednik Upravnog odbora Područne organizacije Udruge pri sveučilištima u Republici Hrvatskoj i inozemstvu, a u slučaju njegove odsutnosti jedan od dvojice potpredsjednika Područne organizacije Udruge pri sveučilištima u Republici Hrvatskoj i inozemstvu ili član Upravnog odbora Područne organizacije Udruge pri sveučilištima u Republici Hrvatskoj i inozemstvu ovlašten od strane predsjednika Područne organizacije Udruge pri sveučilištima u Republici Hrvatskoj i inozemstvu.
Upravni odbor Područne organizacije Udruge pri sveučilištima u Republici Hrvatskoj i inozemstvu donosi pravovaljane odluke ako je na sjednici nazočna natpolovična većina njegovih članova.
Odluke se donose javnim glasovanjem.

 

Članak 42.

Upravni odbor Područne organizacije Udruge pri sveučilištima u Republici Hrvatskoj i inozemstvu ima slijedeće zadaće i nadležnosti:

- upravlja djelovanjem Područne organizacije Udruge pri sveučilištima u Republici Hrvatskoj i inozemstvu i odlučuje o oblicima djelovanja,
- odlučuje o materijalno-financijskom poslovanju Područne organizacije Udruge pri sveučilištima u Republici Hrvatskoj i inozemstvu,
- odlučuje o svim pitanjima koja su od značaja i interesa za Područne organizacije Udruge pri sveučilištima u Republici Hrvatskoj i inozemstvu, a sve u skladu sa Statutom, programom rada i ciljevima Udruge,

Predsjednika Područne organizacije Udruge pri sveučilištima u Republici Hrvatskoj i inozemstvu i ostale članove Upravnog odbora Područne organizacije Udruge pri sveučilištima u Republici Hrvatskoj i inozemstvu, Skupština Područne organizacije Udruge pri sveučilištima u Republici Hrvatskoj i inozemstvu može razriješti i prije isteka vremena na koje su izabrani, ako prekorače svoje ovlasti ili ne izvršavaju pravodobno i savjesno svoje obveze. Ako se razrješava cijeli Upravni odbor Područne organizacije Udruge pri sveučilištima u Republici Hrvatskoj i inozemstvu, Skupština Područne organizacije Udruge pri sveučilištima u Republici Hrvatskoj i inozemstvu bira novi s punim mandatom, a ako se razrješavaju pojedini članovi, biraju se novi članovi do isteka mandata Upravnog odbora Područne organizacije Udruge pri sveučilištima u Republici Hrvatskoj i inozemstvu. Na isti način razrješavaju se članovi Nadzornog odbora Područne organizacije Udruge pri sveučilištima u Republici Hrvatskoj i inozemstvu i drugih tijela Područne organizacije Udruge pri sveučilištima u Republici Hrvatskoj i inozemstvu.

 

Članak 43.

Upravni odbor Područne organizacije Udruge pri sveučilištima u Republici Hrvatskoj i inozemstvu može svojom odlukom zahtijevati od predsjednika Udruge otvaranje posebnog podračuna za Područnu organizaciju Udruge pri sveučilištima u Republici Hrvatskoj i inozemstvu u sklopu računa Udruge te je dužan na zahtijev Upravnog odbora Udruge podnijeti financijsko izvješće istom.

 

 

4. NADZORNI ODBOR PODRUČNE ORGANIZACIJE UDRUGE PRI SVEUČILIŠTIMA U REPUBLICI HRVATSKOJ I INOZEMSTVU

Članak 44.

Nadzorni odbor Područne organizacije Udruge pri sveučilištima u Republici Hrvatskoj i inozemstvu ima tri do pet članova koje bira Skupština Područne organizacije Udruge pri sveučilištima u Republici Hrvatskoj i inozemstvu na mandat od dvije (2) godine.
Članovi između sebe biraju predsjednika Nadzornog odbora Područne organizacije Udruge pri sveučilištima u Republici Hrvatskoj i inozemstvu, koji organizira njegov rad.
Članovi Nadzornog odbora Područne organizacije Udruge pri sveučilištima u Republici Hrvatskoj i inozemstvu mogu sudjelovati na sjednicama Upravnog odbora Područne organizacije Udruge pri sveučilištima u Republici Hrvatskoj i inozemstvu, bez prava glasa.

 

Članak 45.

Nadzorni odbor Područne organizacije Udruge pri sveučilištima u Republici Hrvatskoj i inozemstvu prati rad Područne organizacije Udruge pri sveučilištima u Republici Hrvatskoj i inozemstvu i njenih tijela, ako utvrdi povrede zakona ili ovog Statuta, dužan je zatražiti sazivanje Skupštine Udruge Područne organizacije Udruge pri sveučilištima u Republici Hrvatskoj i inozemstvu.
Za potrebe svog rada Nadzorni odbor Područne organizacije Udruge pri sveučilištima u Republici Hrvatskoj i inozemstvu može koristiti upute i savjete stručnjaka za pojedina područja rada i poslovanja Udruge Područne organizacije Udruge pri sveučilištima u Republici Hrvatskoj i inozemstvu.

 

5. NADZORNI ODBOR

Članak 46.

Nadzorni odbor ima tri do pet članova koje bira Skupština na mandat od dvije (2) godine.
Članovi između sebe biraju predsjednika Nadzornog odbora, koji organizira njegov rad.
Članovi Nadzornog odbora mogu sudjelovati na sjednicama Upravnog odbora, bez prava glasa.

 

Članak 47.

Nadzorni odbor prati rad Udruge i njenih tijela, ako utvrdi povrede zakona ili ovog Statuta, dužan je zatražiti sazivanje Skupštine Udruge.
Za potrebe svog rada Nadzorni odbor može koristiti upute i savjete stručnjaka za pojedina područja rada i poslovanja Udruge.

 

VI. SREDSTVA ZA RAD UDRUGE

Članak 48.

Imovinu Udruge čine:

- novčana sredstva koja se stječu uplatom članarina,
- dobrovoljni prilozi i donacije kao i doznake iz proračuna jedinica lokalne samouprave,
- druga novčana sredstva stečena u skladu sa zakonom te
- nepokretana i pokretna imovina.

 

Članak 49.

Upravni odbor Udruge određuje iznos godišnje članarine.
Ako Udruga, kao neprofitabilna organizacija, u svom poslovanju ostvari dobit, ona se može uporabiti isključivo za unapređenje rada u ostvarivanju ciljeva Udruge.

 

Članak 50.

Za svoje obveze Udruga odgovara cjelokupnom imovinom.
Udruga vodi poslovne knjige i sastavlja financijske izvještaje u skladu s propisima koji reguliraju vođenje računovodstva neprofitnih organizacija.

 

 

VII. PRESTANAK RADA UDRUGE

Članak 51.

Udruga prestaje s radom kad se steknu uvjeti predviđeni Zakonom o udrugama ili drugim zakonskim aktima te na temelju odluke dvotrećinske većine svih članova Udruge.
Po prestanku rada Udruge o preostaloj imovini odlučuje Skupština.

 

VIII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 52.

Postupak za izmjene i dopune Statuta pokreće Upravni odbor ili trećina članova Skupštine. Izmjene i dopune Statuta Udruge utvrđuje Upravni odbor i upućuje ga na raspravu članovima Udruge. Upravni odbor razmatra dane primjedbe i prijedloge, zauzima stavove i utvrđuje konačni prijedlog Statuta te ga upućuje na usvajanje Skupštini. Tumačenje pojedinih odredbi Statuta daje Skupština Udruge. Tumačenje pojedinih odredbi ostalih općih akata daje Upravni odbor Udruge.

 

Članak 53.

Ovaj Statut stupa na snagu danom donošenja na osnivačkoj skupštini, a primjenjuje se danom ovjere od strane nadležnog ureda državne uprave.

 

 

U Imotskom, 31.listopada 2010. godine.

 

 

Predsjednik Udruge studenata Imotske krajine